adwent 1agif

2020 r.CZYTAMY PISMO ŚWIĘTE

STARY TESTAMENT

Pismo-witejpg 

czytaj Pismo Święte  -  (< kliknij w tekst, otworzy sie Biblia)

 

ŻYCZENIA DLA WSPÓLNOTY ZAKONNEJ OD PATRIARCHY AUGUSTINA

YCZENIA WIELKANOCNE OD PATRIARCHYjpg

PATRIARCHA ŁĄCZY SIĘ Z NAMI W MODLITWIE O ZDROWIE (KORONAWIRUS)

Greetings by Archbishop Patriarch Augusti
Brother in Christ, ks. Leonard,
I send You greetings by patriarch Augustin
Sincerely,
Mgr. Anna Zahradnikova
secretary of bishop´s office
Old Catholic Church in Slovakia

                                                                                              herb patryarchy Sowacjipng

Mons. Augustín Bačinský

                    Chrenovská 15, 949 01 Nitra, Slovakia

                                                     tel.: 00421 -903-531 931

                                                     www.slovenski-katolici.sk

e-mail: biskup.augustin@ slovenski-katolici.sk

Old CatholicChurch In Slovakia

Nitra, 23. marec 2020

SKC – 45/2020/M.2

 

Dear brother in Christ ks. Leonard,

 

Nowadays there is a difficult situation in the world and changes are needed. I would like to tell you that I think of you in prayers. Coronavirus closed the broders, schools are closed here, shops, companies too, but I believe that the prayers are the ones what can open our hearts and therefore these difficult times help us to recognize the greatness of our Lord and Saviour and it will bring a positive change for whole humanity.

I believe that right now during lent period there is a time of mercy and salvation.

 

With brotherly greeting,

       Patriarcha piecz okrga Patriarchyjpg

Patriarcha - podpisjpg

ThDr. Augustín Bačinský

          Patriarch


Drahý brat v Kristu kňaz Leonard,

V dnešnej dobe, ktorá je pre celý svet ťažká a vyžadujú sa zmeny, som Vás chcel pozdraviť a povedať, že na Vás myslím v modlitbách. Koronavirus uzavrel hranice, u nás školy, obchody, firmy, ale verím tomu, že práve modlitby v tejto chvíli otvoria naše srdcia a aj tieto ťažké chvíle pomôžu uvedomiť si veľkosť nášho Pána a Stvoriteľa a prinesie to pozitívnu zmenu pre celé ľudstvo.  

Verím tomu, že práve teraz - v tomto pôstnom období - je čas milosti a spásy.  

S bratským pozdravom,


     Patriarcha piecz okrga Patriarchyjpg
Patriarcha - podpisjpg

ThDr. Augustín Bačinský

            PatriarchODPOWIEDŹ OJCU PATRIARSZE:

Vaša Svätosť, Otec Patriarch;
Ďakujem za modlitbu. Je to ťažké. V Poľsku máme všetci povinnú karanténu. Iba modlitba nás môže všetkých posilniť ... Žiadam vás o zdravie za vašu Svätosť a želám si, aby Kristovo zmŕtvychvstanie prinieslo úľavu od tejto hroznej morovej nákazy.
Z celého srdca oddaný Pánu,
otec Leonard L.Z. KokosaYour Holiness, Father Patriarch ,;
Thank you for the prayer. It's a hard time. In Poland, we all have compulsory quarantine. Only prayer can strengthen us all ... I am begging you for health for Your Holiness and I wish that the Resurrection of Christ would bring relief from this terrible plague.
Devoted wholeheartedly to the Lord, Father Leonard L.Z. Kokosakrzy jer czerwony do edycjipng

Z WIELKĄ POKORĄ PROSIMY O OFIARY I MATERIALNE WSPARCIE ZAKONU. ZAKON NASZ NIE PROWADZI ŻADNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, NIE MA WIĘC ŻADNYCH DOCHODÓW. KAŻDA, NAWET NAJDROBNIEJSZA OFIARA STANOWI DLA NAS DAR BOŻY, ZA KTÓRY MOŻEMY KUPIĆ ŻYWNOŚĆ I UTRZYMYWAĆ KLASZTOREK, STUDENTÓW TEOLOGII I CZASEM WESPRZEĆ JESZCZE BARDZIEJ UBOGICH, KTÓRZY PUKAJĄ DO DRZWI I PROSZĄ O CHLEB. MUSIMY RÓWNIEŻ UTRZYMAĆ ALUMNÓW Z DALEKIEJ AZJI, KTÓRZY W ZAKONIE ZNALEŹLI SCHRONIENIE. OFIARY MOŻNA SKŁADAĆ NA NIŻEJ PODANE KONTO. W INTENCJI OFIARODAWCÓW BĘDZIEMY SIĘ ŻARLIWIE MODLIĆ.
krajowe: 03 1090 0088 0000 0001 4307 9911
zza granicy: PL 03 1090 0088 0000 0001 4307 9911

 wzorek 2png


A K T U A L N O Ś C I   -   W Y D A R Z E N I A

wzorek 1jpg

30 CZERWCA 2019 UROCZYSTOŚCI KOŚCIELNE KU CZCI ŚW. GORAZDA, PIERWSZEGO APOSTOŁA SŁOWIAN.

ŚWIĘTO KATOLIKÓW SŁOWACJI, CZECH, MORAW, A TAKŻE POLSKI, GDZIE ŚW. GORAZD JESZCZE PRZED OFICJALNYM CHRZTEM MIESZKA I OCHRZCIŁ SETKI SŁOWIAN. ZAKON ŚW. JANA WŁĄCZA SIĘ W TE OBCHODY STAJĄC U BOKU ARCYBISKUPA NITRY.

ŚW. GORAZD
Pierwszy Metropolita Słowiański w Polsce

"Jest zadziwiające, że po śmierci św. Metodego w 885 roku, niczego więcej nie słychać [w kronikach] o Goraździe, najważniejszej postaci Cerkwi Morawskiej. Na krótko przed swoją śmiercią, św. Metody wyznaczył Gorazda na swojego następcę. Jednak od tego momentu do 898 to Wiching [niemiecki biskup niszczący obrządek słowiański] rządził Cerkwią na Morawach. Wygnał on macedońskich uczniów Metodego, ale Gorazd był rodowitym mieszkańcem kraju, prawdopodobnie szlachetnego urodzenia i nie mógł zostać wydalony. Sądząc z Żywotu Klemensa, nie poszedł do Bułgarii, co więcej, nie ma żadnego śladu jego kultu ani w Czechach, ani pośród Słowian Południowych". Mówiąc inaczej - nie ma nigdzie żadnego źródłowego śladu na temat najważniejszego ucznia św. Metodego. Oprócz jednego...

"Jedyny dotąd znany ślad jego [św. Gorazda] kultu, został odnaleziony w Polsce, a dokładniej – w Wiślicy ... Jest to Kalendarz oryginalnie pochodzący z Wiślicy i odkryty przez J. Zathey’a w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Na nieszczęście, ten ważny dokument został zniszczony w pożarze tej biblioteki podczas II wojny światowej [oczywiście przez Niemców]. Dzień 17 lipca jest tu poświęcony św. Gorazdowi, uczniowi i wybranemu następcy św. Metodego. Aż do dziś Gorazd jest w tym dniu czczony przez Cerkiew Wschodnią, ale nigdy nie został włączony do świętych Kościoła Łacińskiego".

"Nikt inny, jak Gorazd był pierwszym metropolitą morawskim rezydującym na terytorium Polski".


krzy jer czerwony do edycjipng


KOŚCIÓŁ STAROKATOLICKI W SŁOWACJI DNIA 30 CZERWCA 2019 ROKU OBCHODZI DOROCZNĄ UROCZYSTOŚĆ  KU CZCI ŚW. GORAZDA, PIERWSZEGO CHRZEŚCIJAŃSKIEGO APOSTOŁA SŁOWIAN. UROCZYSTOŚCI KOŚCIELNE POD PRZEWODNICTWEM PATRIARCHY SŁOWACJI J.EM. ARCYBISKUPA NITRY AUGUSTINA BACINSKIEGO ODBĘDĄ SIĘ W NITRZE (SŁOWACJA) O GODZ. 10.00; NA TĘ UROCZYSTOŚĆ ZOSTAŁ ZAPROSZONY O. LEONARD, ZWIERZCHNIK JOANNITÓW Z POLSKI.

krzy jer czerwony do edycjipng

Vážený otec Leonard,
srdečne Vás pozdravujeme. Dúfam, že sa Vám darí dobre. Chceli by sme Vás touto cestou pozvať na cirkevnú slávnosť, ktorá sa bude konať v Nitre v nedeľu 30.6.2019 – Gorazdov deň.
Sv. omša začína o 10.00 hod. Po sv. omši je agapé.
Dajte mi, prosím, vedieť, či prídete a aj koľko osôb.
Prajem Vám požehnaný deň.
 
Mgr. Anna Záhradníková
tajomníčka biskupského úradu


krzy jer czerwony do edycjipng

JEGO EMINENCJA ARCYBISKUP AUGUSTIN BAĆINSKI Z DNIEM 01.06.2019 INKARDYNOWAŁ DO PATRIARCHATU SŁAWACKIEGO - PROWINCJI ŚW. METODGO Z SIEDZIBĄ W NITRZE - POLSKI ZAKON ŚW. JANA APOSTOŁA I EWANGELISTY, ORAZ O. LEONARDA LECHA KOKOSĘ, PROWINCJAŁA ZAKONU JOANNITÓW.

http://slovenski-katolici.sk/

 
SOWACJAjpg

Svetová rada národných katolíckych cirkví - SRNKC (anglický názov: World Council of National Catholic Churches - WCNCC) je organizáciou združujúcou Národné Starokatolícke cirkvi vo svete. Táto Svetová rada národných katolických cirkví bola ustanovená v Portugalsku, v Mafre na zasadaní 22.-25.októbra 2004. Tu zmenila svoj názov z Únie katolíckych cirkví. Tvoria ju národné katolícke cirkvi, ktoré sa hlásia k pôvodnému katolíckemu učeniu nerozdelenej cirkvi prvého kresťanského tisícročia. Jednotlivé cirkvi sú autonómne. Účelom je ochrana tradičných kresťanských hodnôt a účinnejšie šírenie evanjelia vo svete. Najvyšším orgánom je koncil.

Štruktúra Svetovej rady národných katolíckych cirkví:

 I. Koncil: všetci biskupi SRNKC

II. Patriarcha: Augustín Bačinský

III. Generálny sekretár: Leonardo Beg

IV. Cirkevné provincie:

Cirkevná provincia sv. Metoda

Starokatolícka cirkev na Slovensku (patriarcha arcibiskup Augustín Bačinský)

Generálny vikariát SKC v Rakúsku (biskup HansJorg Peters)

Generálny vikariát SKC v Českej republike (biskup Vlastimil Šulgan)

Zakon sw. Jana Apostola i Ewangelisty v Polsku; Prowincjal Zakonu o. Leonard Lech Z. Kokosa

patriarcha arcibiskup Augustín Bačinský

Cirkevná provincia sv. Kryštofa
Starokatolícka cirkev v Chorvátsku (Metropolita arcibiskup Leonardo Beg)Starokatolícka cirkev v Slovinsku (Milan ŠKROBAR, sekretár arcibiskupa and farár vo farnosti St. Luka v Maribore)Corporis Christi Croatian Catholic Church in Canada (biskup Ante M. Nikolic)Orthodox Old Catholic General Vicariate of St. Method in Serbia (kanoník prof. Borivoje Subotic, Ph.D)Starokatolícka cirkev v Bosne a Herzegovine  (Jozo Kljajic, generálny vikár)

Starokatolícka komunita v Maďarsku 

Metropolita arcibiskup Leonardo Beg

 

Cirkevná provincia sv. Michaela Archanjela

Evanjelícka luteránska cirkev augsburského vyznania v Rusku (Metropolita arcibiskup Pavel Begichev)

Arcibiskup Alexander Franz (Biskup západosibírskeho cirkevného obvodu)

Biskup Sergey Sukharev (Biskup severného cirkevného obvodu)

Biskup Ivan Ponomarev (Biskup Severného cirkevného obvodu; generálny riaditeľ YLTSAI)

Emeritný biskup Konstantín Andreev (Vedúci oddelenia právnej a vzdelávacej činnosti)

 

Metropolita arcibiskup Pavel Begichevkrzy jer czerwony do edycjipng

20.06.2019 UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA

krzy jer czerwony do edycjipng

16.06.2019 UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY ŚWIĘTEJ

krzy jer czerwony do edycjipng

SRI LANKA (CEJLON)
Barbarzyńscy muzułmanie dokonali w stolicy tego kraju kilku ataków terrorystycznych wymierzonych przeciwko chrześcijanom uczestniczącym w mszach wielkanocnych. Zabito ponad 300 osób!. Był to szaleńczy atak nienawiści w odwecie za napad na meczet w Nowej Zelandii. Potępiamy muzułmańskich bandytów i ich mocodawców!

krzy jer czerwony do edycjipng

30.03.2019 - SOBOTA

ARCYBISKUP I JAjpg

PATRIARCHA SŁOWACJI, ARCYBISKUP NITRY Z O. PROWINCJAŁEM LEONARDEM


Prowincjał Generalny Zakonu Św. Jana w towarzystwie przedstawiciela katolików wietnamskich - członków III Zakonu Joannitów - udał się do Nitry w Słowacji, gdzie został przyjęty na audiencji przez Patriarchę Słowacji Arcybiskupa Nitry J.E. Ks. Abpa Augustina Bacinskiego. Omówiono sprawy kościelne i kwestie wzajemnych relacji. Patriarcha przyjął pod swoją jurysdykcję Zakon Św. Jana Apostoła i Ewangelisty i udzielił misji kanonicznej Zakonowi do działania na terenie Polski i innych krajów podległych Arcybiskupiej jurysdykcji. Niech będą dzięki Panu Bogu Wszechmogącemu za ten kościelny akt łaski.

krzy jer czerwony do edycjipng