krzy jer czerwony do edycjipng

 

w jan aposto i ewangelista 4jpg

Deklaracja Międzynarodowej Wspólnoty Joannitów przyjęta w 2016 r. podczas IV Światowego Zjazdu Wspólnot Św. Jana w Taichung/Tajwan

W + Imię Ojca i + Syna i + Ducha Świętego

My, zakonno - misyjna i międzynarodowa wspólnota Polskiej Prowincji Zakonu Św. Jana, dnia 8 maja 2016 roku wespół z innymi Wspólnotami Joannickimi deklarujemy, że będziemy realizować charyzmat Św. Jana Apostoła i Ewangelisty, który głosił potrzebę nawrócenia wewnętrznego i odnowy duchowej ludzi. Świadomi powierzonego nam posłannictwa, którym jest pierwsze przepowiadanie, uobecniamy Boga w świecie na wzór Jezusa Chrystusa, Wcielonego Słowa Bożego.

W duchu dialogu i otwarci na znaki czasu, naszą zakonną misję wypełniać będziemy przez następujące formy działalności ewangelizacyjnej:

w formację permanentną w wymiarze indywidualnym i wspólnotowym

w duszpasterstwo powołaniowe i formację przyszłych misjonarzy

w duchowe i materialne wspieranie misji

w duszpasterstwo zwyczajne i nadzwyczajne

w pracę naukowo-dydaktyczną na uniwersytetach i w szkołach

w apostolstwo przez środki społecznego przekazu

w posługę wśród obcokrajowców, ludzi uzależnionych i marginalizowanych, ludzi poszukujących prawdy i sensu życia oraz wyznawców innych religii i ideologii świeckich.

W ten sposób budzimy i kształtujemy świadomość misyjną i społeczną.. Czynimy to we współpracy z Kościołami Chrześcijańskimi.

Deklaracja jest wstępem do Konstytucji, statutów i innych reguł wszystkich suwerennych Wspólnot Joannickich na świecie.

 

Deklaracja podpisana przez zwierzchników wszystkich Wspólnot Świętojańskich 

 

 

KONSTYTUCJA

SUWERENNEGO ZAKONU

ŚWIĘTEGO JANA APOSTOŁA I EWANGELISTY 

WSTĘP

Suwerenny Zakon św. Jana Apostoła i Ewangelisty zwany dalej JOANNITAMI jest ekumenicznym instytutem życia konsekrowanego, Zakonem niezależnym od innej władzy kościelnej i świeckiej, Strukturalnie i formacyjnie oparty na zakonnej tradycji bizantyjskiej. Dogmatycznie opiera swoją wiarę i zasady postępowania w oparciu o prawdy wiary określone przez pierwsze 7 Soborów Powszechnych niepodzielonego chrześcijaństwa. Formacyjnie związany jest z Boliwatem królestwa Wielkiej Brytanii.

Patronem Suwerennego Zakonu Św. Jana jest Św. Jan Apostoł i Ewangelista, który głosił potrzebę nawrócenia wewnętrznego i odnowy duchowej ludzi.

Odnowa duchowa ludzi jest główny celem powołania do życia ZakonuJoannitów, a charyzmatem naczelnym jest nieustająca modlitwa za Żywych i Umarłych.

Skrótowa nazwa Zakonu „Joannici” jest pochodną od imienia Jan (Joan, Johan) i nie ma nic wspólnego ze średniowiecznymi hordami rycerzy nazywanych „joannitami”, którzy siali spustoszenie i śmierć wszystkich napotkanych po drodze wiernych i niewiernych.

Suwerenny Zakon Św. Jana jest konsekrowanym instytutem religijnym, zgromadzeniem kapłanów i braci oraz sióstr,którzy po złożeniu ślubów, żyją według ściśle określonych reguł religijnych w klasztorach i innych domach zakonnych.

Wszyscy członkowie Zakonu Joannitów: mężczyźni i niewiasty składają na ręce przełożonego następujące śluby - przyrzeczenie, które czyni ich profesami czasowymi lub wieczystymi: 

1.     Żyć w prawdzie

2.     dawać dowody pokory

3.     miłować sprawiedliwość

4.     być miłosiernym

5.     być szczerym i wielkodusznym

6.     znosić z godnością prześladowanie

7.     okazywać posłuszeństwo swoim przełożonym.

 

                              I.     Profesja może być czasowa: roczna lub dziesięcioletnia.

                            II.     Profesja wieczysta obowiązuje do końca życia.

                        III.     Z profesji – przysięgi czasowej lub wieczystej może w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach zwolnić Przełożony Generalny Zakonu.

                        IV.     Profes czasowy lub wieczysty nie może zawierać związku małżeńskiego. Zakaz ten przestaje obowiązywać po ustaniu okresu profesji czasowej.

                          V.     klerycy – studenci teologii Zakonnego Wyższego Seminarium Duchownego dochowują profesji przez 10-letni okres junioratu i klerykatu.

                        VI.     klerycy – studenci teologii po ukończeniu studiów mogą złożyć profesję wieczystą i przygotowywać się do przyjęcia święceń kapłańskich lub zostać bratem zakonnym. Jeśli jednak w stosownym czasie nie przedłuży profesji i pragnienia pozostania w Zakonie przechodzi automatycznie do stanu świeckiego i nie obowiązują go żadne śluby i zobowiązania wobec Zakonu. Zakon wówczas nie ponosi odpowiedzialności za dalsze losy opuszczającego Zakon.

                    VII.     przepisy zawarte w pkt VI dotyczą innych braci zakonnych, którzy złożyli profesję czasową.

                  VIII.     Po złożeniu ślubowania wszystkich profesów i profeski obowiązuje zakaz wchodzenia w związki małżeńskie.

 

ROZDZIAŁ I

INFORMACJE WSTĘPNE 

§ 1. Suwerenny Zakon Św. Jana Apostoła i Ewangelisty zwany dalej Joannitami został kanonicznie powołany do życia dekretem władz kościelnych jako kościelna jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną. 

§ 2. Zakon Joannitów ma własną Konstytucję i Regułę zakonną – normy życia wewnętrznego, posiada swoje godło w postaci krzyża jerozolimskiego koloru bordowego, a na jego czele stoi Prowincjał Generalny. 

§ 3. Siedzibą główną Zakonu Joannitów Polskich jest stolica Rzeczypospolitej Polskiej miasto Warszawa. 

§ 4. Zakon Joannitów jest członkiem Światowego Aliansu Niezależnych (Suwerennych) Zakonów Św. Jana Tradycji Brytyjskiej, którego siedzibą jest miasto Taichung w Tajwanie. 

§ 5. Zakon Joannitów może zawierać alianse i współpracę z Kościołami Chrześcijańskimi oraz Zakonami o podobnym celu, charakterze działania i misji. 

§ 6. Zakon Joannitów może być członkiem polskich i zagranicznych organizacji religijnych i świeckich, których cele są zbieżne z misją Zakonu.

§ 7. Działalność Zakonu Joannitów w Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajach musi być zgodna z prawami państwowymi krajów i regionów, w których Zakon Joannitów prowadzi swoją misję. 

§ 8. Zakon Joannitów jest suwerenny w swojej misji, duchowości, działalności i w tej materii nie podlega żadnym zwierzchnościom kościelnym i państwowym. 

§ 9. Władza kościelna powołująca Zakon Joannitów, lub przyjmująca Zakon Joannitów pod swoją jurysdykcyjną opiekę akceptuje Konstytucję i Regułę Zakonu Joannitów, skład osobowy Zakonu i dba o to, aby Zakon przestrzegał nauki Kościoła Powszechnego. 

§ 10. Władza kościelna może powołać kuratora kościelnego, który będzie w Zakonie Joannitów pełnił funkcję kapelana i pośrednika pomiędzy biskupem miejsca, a Prowincjałem Generalnym. 

§ 11. Kościół sprawujący patronat nad Zakonem Joannitów, ani żadne jego organa, czy instytucje nie odpowiadają za zobowiązania majątkowe Zakonu Joannitów, a ZakonJoannitów nie odpowiada za zobowiązania majątkowe Kościoła, jego organów i instytucji. 

§ 12. Zakon jest jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną i obowiązują go przepisy państwowe, ustawy, prawo kościelne i uchwały synodów dotyczące kościelnych jednostek organizacyjnych. 

§ 13. Zakon Joannitów może nabywać i zbywać majątek ruchomy i nieruchomy.

§14.Zakon Joannitów utrzymuje się ze środków własnych, ofiar, zbiórek i darowizn zgodnych z przepisami prawa państwowego i własnej Konstytucji. 

§ 15. Zakon Joannitów może prowadzić działalność gospodarczą w celu gromadzenia i zabezpieczenia środków finansowych przeznaczanych na potrzeby Zakonu oraz cele wynikające z zapisów Konstytucji. 

§ 16. Zakon Joannitów prowadzi Międzynarodowy Instytut Filozoficzno – Teologiczny, a w jego ramach Międzynarodowe Wyższe Seminarium Duchowne, powołane do istnienia dekretem Prowincjała Generalnego, które kształci kleryków zakonnych do realizacji misyjnych celów Zakonu. Formacja seminaryjna z junioratem, nowicjatem i studiami filozoficzno- teologicznymi trwa 10 lat. 

§ 17. Zakonny Instytut Filozoficzno – Teologiczny, a także Międzynarodowe Wyższe Seminarium Duchowne funkcjonują na podstawie odrębnych przepisów prawa zakonnego zatwierdzonych przez Kapitułę Generalną.

§ 18. Na czele Instytutu Filozoficzno – Teologicznego stoi Dyrektor powoływany dekretem na czas określony przez Prowincjała Generalnego, natomiast zwierzchnikiem Wyższego Seminarium Duchownego jest Rektor, również powoływany dekretem przez Prowincjała Generalnego na czas określony. 

ROZDZIAŁ II

STRUKTURA ZAKONU JOANNITÓW 

§ 19. Zakon Joannitów dzieli się na Prowincje i Rektoraty. 

a)     Prowincja to obszar działania Zakonu, której teren nie musi się pokrywać z granicami administracyjnymi państw, bądź regionów wewnątrz kraju, a jej granice określa dekretem Prowincjał Generalny.

b)   Zwierzchnikiem Prowincji jest zwyczajowo Prowincjał powoływany na czas określony dekretem przez Prowincjała Generalnego.

c)     Rektorat to obszar na terenie prowincji, którego granice ustala Prowincjał

d)   Zwierzchnikiem Rektoratu jest Rektor mianowany przez Prowincjała na czas określony.

e)     Na terenie Rektoratu mogą funkcjonować Domy Zakonne (klasztory),

f)     Zwierzchnikiem domu zakonnego (klasztoru) jest kustosz /kustoszka z nominacji Rektora Rektoratu.

g)     Kustosz/ka organizuje życie zakonne w domu/klasztorze oraz dba o przestrzeganie Reguły, Konstytucji oraz właściwe i godne funkcjonowanie domu/klasztoru, ustala życie modlitewne i dba o zakonną formację mieszkańców.

h)   Domy zakonne/klasztory pod żadnym pozorem nie mogą być koedukacyjne.

i)       III modlitewny Zakon Joannicki skupiający Damy i Kawalerów 

ROZDZIAŁ III

CELE DZIAŁANIA 

§ 20. Zakon Joannitów postawił sobie następujące cele: 

1.     Modlitwa i praca

2.     charytatywno – opiekuńcza pomoc wszystkim potrzebującym

3.     niesienie pomocy osobom starszym, chorym, niezaradnym życiowo, bezdomnym, bezrobotnym i ich rodzinom.

4.     pomoc wychodzącym z uzależnień.

5.     pomoc opuszczającym domy dziecka, zakłady poprawcze i inne ośrodki wychowawcze.

6.     pomoc opuszczającym zakłady karne w ich readaptacji do życia w społeczeństwie

    współdziałanie w tej materii z psychologami, kuratorami i sądami

7.     pomoc emigrantom i uchodźcom ze względów społecznych i religijnych

 

§ 21. REALIZACJA CELÓW ZAKONU JOANNITÓW 

1.     Gromadzenie środków finansowych na działalność i realizację celów poprzez organizowanie zbiórek i przyjmowanie darowizn

2.     prowadzenie działalności gospodarczej na potrzeby działań Zakonu

3.     współpracę z organizacjami rządowymi, społecznymi, religijnymi, samorządowymi, resortowymi, zagranicznymi i osobami fizycznymi

4.     organizowanie szpitali i innych ośrodków medycznych, hospicjów, domów pomocy społecznej

5.     organizowanie i prowadzenie ośrodków dla imigrantów i uchodźców w celu realizacji ich niezbywalnego prawa do wolności osobistej i religijnej

6.     organizowanie szkolnictwa różnego szczebla

7.     kształcenie kleryków zakonnego Seminarium Duchownego w kierunku misyjnym, filozoficzno – teologicznym oraz wyznaczonym przez zakonne cele

8.     prowadzenie ośrodków terapeutycznych dla uzależnionych

9.     współpraca z instytucjami Państwa przy niesieniu różnorakiej pomocy

10.                       doradztwo i pomoc prawna: penitencjarna i postpenitencjarna

11.                       prowadzenie kursów naukowych i zawodowych

12.                       pomoc medyczną i psychologiczną

13.                       promowanie i wspieranie pracy wolontariuszy

14.                       działalność misyjna na całym świecie.

 

ROZDZIAŁ IV

CZŁONKOWIE ZAKONU JOANNITÓW 

§ 22. Członkami Zakonu Joannitów są: 

a)   duchowni – kapłani, bracia zakonni i siostry zakonne, klerycy Seminarium Duchownego oraz profesi po złożeniu przysięgi zakonnej

b)   świeccy – damy, kawalerowie III Zakonu, wolontariusze, dobrodzieje zasłużeni dla Zakonu oraz członkowie wspierający Zakon.

c)     świeccy wymienieni w punkcie „b” mogą również złożyć profesję zakonną, aby jeszcze ściślej złączyć się z Zakonem i doskonalej realizować swoje posłannictwo.

 

§ 23. Prawa i obowiązki zakonników – duchownych i świeckich 

a)     udział w życiu Zakonu Joannitów

b)   prawo do stroju duchownego (habitu)

c)     bierne i czynne prawo wyborcze w Zakonie

d)   korzystanie z praw określonych Regułą, Konstytucją i prawem państwowym kraju, w którym funkcjonuje Zakon Joannitów

e)     wspierać Zakon Joannitów w jego misji poprzez gromadzenie i przekazywanie środków materialnych na potrzeby Zakonu Joannitów                      

f)     uczestniczyć w zgromadzeniach modlitewnych Zakonu Joannitów

g)     przestrzegać przepisy Prawa Kościelnego / Zakonnego i Państwowego. 

§ 24. członkiem Zakonu Joannitów przestaje się być gdy: 

a)     utraci wiarę

b)   jest niesubordynowany/a

c)     prowadzi gorszący tryb życia

d)   dobrowolnie zgłosi opuszczenie Zakonu i uzyska zwolnienie ze ślubów zakonnych

ROZDZIAŁ V

WŁADZE ZAKONU JOANNITÓW 

§ 25. Najwyższymi władzami Zakonu Joannitów według kompetencji są: 

a)     Kapituła Generalna zwoływana co 6 lat

b)   Prowincjał Generalny wybierany przez Kapitułę na 6-letnią kadencję

c)     Prowincjałowie Regionalni mianowani przez Prowincjała Generalnego na czas określony

d)   Superior – czyli reprezentant Prowincjała Generalnego

e)     Dyrektor Zakonnych Instytucji Świeckich (Dyrektor Gospodarczy).

f)     Kuria Prowincjalna jako organ administracyjny 

§ 26. Kompetencje władz zakonnych 

Ad a)Kapituła Generalna jest najwyższym organem ustawodawczym i odwoławczym. Rozpatruje wszystkie sprawy Zakonu i rozlicza Władze Zakonu ze sprawowanej władzy. Uchyla bądź zatwierdza sprawy sporne prowadzone przez Sąd Zakonny i Prowincjała Generalnego

Ad b)Prowincjałem Generalnym Zakonu Joannitów może być wyłącznie osoba duchowna posiadająca święcenia kapłańskie bądź sakrę biskupią. Prowincjał Generalny kieruje bieżącą działalnością Zakonu i reprezentuje Zakon Joannitów na zewnątrz. Powołuje i odwołuje, podpisuje dekrety nominacyjne na wszystkie urzędy i stanowiska w Zakonie. Rządzi całym Zakonem przy pomocy dekretów, których ważność może być uchylona wyłącznie przez Kapitułę Generalną. Jest zwyczajowo prowincjałem Prowincji Polskiej. Udziela przy pomocy dekretów prawnych pełnomocnictw członkom Zakonu do podejmowania ważnych dla Zakonu przedsięwzięć. Powołuje sekretarza do prowadzenia biura Prowincjała Generalnego. Wyraża akceptację bądź sprzeciw w sprawach majątkowych, gospodarczych, transakcji finansowych prowadzonych przez Zakon.

Ad c)Prowincjałowie Regionalni reprezentują Prowincjała Generalnego i Zakon Joannitów na obszarze swojej Prowincji. Posiadają wszelką władzę w prowincji. Powołują i odwołują na piśmie duchownych i świeckich pracowników Zakonu. Powołują i rozwiązują na piśmie Domy Zakonne i inne instytucje zakonne. W porozumieniu z Dyrektorem Gospodarczym uruchomiają i nadzorują działalność gospodarczą w prowincji. Organizują zbiórki publiczne i przyjmują darowizny na zabezpieczenie funkcjonowania Prowincji i Zakonu. Dbają, aby 10% zgromadzonych w Prowincji

Środków została odprowadzona do Kurii Prowincjalnej.

Ad d) Superior to funkcja honorowa zakonnika, lub osoby świeckiej, powoływana przez Prowincjała Generalnego Zakonu Joannitów do reprezentowania Prowincjała Generalnego i Zakonu na zgromadzeniach poza zakonnych i uroczystościach o świeckim charakterze. Na tę okoliczność Superiorowi przysługują stosowne do okoliczności szaty zakonne.

Ad e) Dyrektor Zakonnych Instytucji Świeckich (Dyrektor Gospodarczy).

może nim być osoba duchowna lub świecka, związana z Zakonem Joannitów, powołana przez Prowincjała Generalnego i mianowana na czas określony dekretem na ten urząd. Dyrektor Gospodarczy sprawuje nadzór nad działalnością gospodarczą Zakonu Joannitów, powołuje przedsiębiorstwa gospodarcze. Dba, aby dziesiąta część dochodów firm, instytutów o charakterze gospodarczym i innych podmiotów była przekazywana na potrzeby Zakonu. Każda decyzja gospodarczo – finansowa musi mieć asygnatę Prowincjała Generalnego.

Ad f)Kuria Prowincjalna Zakonu Joannitów to urząd administracyjny działający przy Prowincjale Generalnym. Skład osobowy powoływany przez Prowincjała Generalnego składa się z Kanclerza, Ekonoma i Radcy. Kuria pomaga Prowincjałowi Generalnemu w administracyjnej sferze Zakonu Joannitów. Kuria jest uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu całego Zakonu Joannitów, wymagane jest, aby oświadczenie podpisało co najmniej 2 (dwóch) członków Kurii. 

ROZDZIAŁ VI

SPRAWY GOSPODARCZE ZAKONU JOANNITÓW 

§ 27. FUNDUSZE I GOSPODARKA FINANSOWA 

1.     Fundusze Zakonu Joannitów powstają z dobrowolnych składek, zapisów i sponsoringu,, zbiórek, darowizn i dotacji, prowadzenia działalności gospodarczej i innych doraźnych dochodów.

2.     Funduszami i majątkiem Zakonu Joannitów zarządza Kuria Prowincjalna

3.     działalność finansowa i gospodarcza podlega rozliczeniu i akceptacji przez Prowincjała Generalnego.

4.     Majątek Zakonu Joannitów stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze ze składek, zbiórek, ofiar, darowizn, zapisów, spadków, wpływów ze źródeł krajowych i zagranicznych na prowadzenie określonych przedsięwzięć, a także zysków z prowadzonej działalności gospodarczej i innych zgodnych z obowiązującymi przepisami. 

ROZDZIAŁ VII

SĄD ZAKONNY 

§ 28. SĄD ZAKONNY, WEWNĘTRZNE SPRAWY SPORNE 

1.     Sąd powoływany jest na 3-letnią kadencję przez Prowincjała Generalnego.

2.     składa się z Przewodniczącego sędziego Sądu Zakonnego, Prokuratora Zakonnego i Sekretarza - Protokólanta Zakonnego

3.     Obrońcą może być prawnik, lub inna osoba spoza Zakonu według uznania uczestników sporu

4.     Sąd orzeka wyłącznie spory powstałe wewnątrz Zakonu i ogłasza rozstrzygnięcie.

5.     Rozstrzygnięcie podlega odwołaniu do Prowincjała Generalnego, który może je uchylić, orzec inaczej, a w przypadku szczególnie skomplikowanym odwołanie może być skierowane przez uczestników sporu bądź Prowincjała Generalnego do Kapituły Generalnej.

6.     Do czasu ostatecznego rozwiązania sporu przez Kapitułę Generalną moc wiążącą ma rozstrzygnięcie Prowincjała Generalnego.

7.     Wyroki, orzeczenia, decyzje i nakazy Sądu Zakonnego wydaje na piśmie Sekretarz – Protokólant przekazując odpisy Kurii Prowincjalnej, Prowincjałowi Generalnemu i zainteresowanym stronom.

8.     Posiedzenia Sądu Zakonnego są niejawne dla osób spoza Zakonu.

ROZDZIAŁ VIII

KASATA 

§ 29. KASATA ZAKONU JOANNITÓW 

1.     Żadna władza kościelna, czy świecka nie ma prawa dokonać kasaty Zakonu jako instytucji Bożej bez nadzwyczajnego powodu.

2.     Zakon może ulec kasacie w przypadku, gdy wyczerpał możliwości swojego działania i misji.

3.     Zakon może zostać rozwiązany w przypadku: rażącego nieprzestrzegania praw państwa, na którego terenie funkcjonuje oraz praw zawartych w Konstytucji i Regule zakonnej, sprzeniewierzenia się zasadom wiary.

4.     Z braku powołań i śmierci ostatniego członka Zakonu, w takim przypadku kasaty dokonuje Biskup miejsca.

5.     Zakon przed ostateczną kasatą może przez 5 (pięć) lat istnieć w stanie hibernacji i oczekiwać na powołania, które Zakon wzbudzą.

6.     W przypadku ostatecznej kasaty Zakonu jego majątek przechodzi na cele charytatywne określone wolą ostatniego członka Zakonu lub Biskupa Kościoła, któremu Zakon był jurysdykcyjnie podporządkowany.

 

krzy jer czerwony w kolejpg

inkardynacja oLeonarda kolor 001jpg

inkardynacja Zakonu 001jpg


KONSTYTUCJA W JĘZYKU SŁOWACKIM

Vyhlásenie Medzinárodné združenie Joannite bolo prijaté v roku 2016 počas štvrtého sveta Dohovor Svätých spoločenstiev Jana v Taichung / Taiwan V + Meno Otca a Syna a + Duch Svätý My, náboženské a medzinárodné spoločenstvo poľskej provincie rádu sv. Jana, 8. mája 2016, spolu s iných komunít Joannicki, vyhlasujeme, že budeme pokračovať v charizme Svätý Ján apoštola a evanjelista, ktorý vyhlásil potrebu vnútornej konverzie a obnovy duchovných ľudí. Vedomý si misie zverenej nám, ktorá je prvá kázanie, aby bol Boh prítomný vo svete, podľa vzoru Ježiša Krista, Vteleného Božie slovo. V duchu dialógu a otvorených znameniam čias plňte naše náboženské poslanie budeme prostredníctvom nasledujúcich foriem evanjelizačnej činnosti: v trvalá formácia v rozmere jednotlivca a komunity v pastoračné povolanie a formácia budúcich misionárov duchovná a materiálna podpora misie v riadnej a mimoriadnej službe vedecká a didaktická práca univerzít a škôl v apoštoláte sociálnymi prostriedkami komunikácia v službe medzi cudzincami, ľuďmi závislí a marginalizovaní, ľudia hľadajúci pravdu a zmysel pre život a nasledovníci iných náboženstiev a sekulárnych ideológií. v Týmto spôsobom sa prebudíme a vytvárame Misijné a sociálne povedomie, robíme to v spolupráci s cirkvami Christian. Vyhlásenie je úvodom k ústave, stanovy a iné pravidlá všetkých suverénnych komunít Joannician na svete. vyhlásenie podpísaní nadriadenými všetkých spoločenstiev Svätého Jána


ÚSTAVY

A SOVEREIGN ZAKON SAINT JOHN

Vyhlásenie Medzinárodného Joanniteho spoločenstva prijaté v roku 2016 počas IV. Svetového dohovoru o bratstve sv. Jana w Taichung / Taiwan

V + Meno Otca a + Syna a + Ducha Svätého

My, náboženské a medzinárodné spoločenstvo poľskej provincie rádu svätého. Jana, 8. mája 2016 spolu s ďalšími komunitami Joannicki, vyhlasujeme, že budeme pokračovať v charizme svätého. Ján Krstiteľ, ktorý vyhlásil potrebu obrátiť vnútornú a duchovnú obnovu ľudí. Vedomí poslania zvereného nám, čo je prvá proklamácie, aby Boh prítomný vo svete príklad Ježiša Krista, vteleného Slova Božieho.

V duchu dialógu a otvoreného znakom času budeme naplniť naše náboženské poslanie prostredníctvom nasledujúcich foriem evanjelizačnej činnosti:v trvalé formovanie v individuálnom a komunitnom rozmere v pastoračné povolanie a formovanie budúcich misionárovv duchovná a materiálna podpora misie v riadnej a mimoriadnej službe

v výskum a výučba na univerzitách a školách

v apoštolát prostredníctvom prostriedkov sociálnej komunikácie

v ministerstvo medzi cudzincami, drogovo závislých a marginalizovaných ľudí, ľudí, ktorí hľadajú pravdu a zmysel života a stúpenci iných náboženstiev a sekulárne ideológie.

v Týmto spôsobom prebúdzame a formujeme naše misionárske a spoločenské vedomie. Robíme to v spolupráci s kresťanskými cirkvami.

v Deklarácia je úvodom k ústavám, stanovám a iným pravidlám všetkých suverénnych komunít vo svete.

Vyhlásenie podpísané nadriadenými všetkých nezávislých spoločenstiev svätého Jána

ÚVOD

Panovnícky poriadok svätého. John ďalej johaniti je ekumenický inštitút zasväteného života, nezávisle na poradí ďalšie cirkevné autority a sekulárne a formacyjnie Konštrukčne vychádza z náboženskej byzantskej tradície. Dogmaticky zakladá svoju vieru a rokovací poriadok na základe právd viery definovaných prvých sedem ekumenických rád nerozdelené kresťanstva. Formálne je spojený s Bolivatským kráľovstvom Veľkej Británie.

Patrón suverénneho rádu svätého. John je svätý Ján Krstiteľ, ktorý vyhlásil potrebu obrátiť vnútornú a duchovnú obnovu ľudí. 

Duchovný obnova ľudí je hlavným cieľom vytvorenie Zakonu Joannitów a generálny charizma je neutíchajúci modlitba za živých i mŕtvych.Skrátený názov v poradí "johanitov" je odvodený od mena John (Joan Johan) a nemá nič spoločné s hordami stredovekých rytierov s názvom "johaniti", ktorí zasiať smrť a skaza sa stretol na ceste všetkých veriacich a neveriacich.

Suverénny poriadok svätého. John je zasvätený inštitút náboženské zhromaždenia kňazov a bratov a sestier, ktorí po sľuboch, žijú podľa prísnych náboženských pravidiel v kláštoroch a iných náboženských domov.Všetci členovia Rádu rytierov: muži a ženy predkladať vynikajúce rúk po sľubov - sľub, že robí tvrdil ich dočasná alebo trvalá:

1. Žiť v pravde

2. podajte dôkaz o pokore

3. Milovať spravodlivosť

4. byť milosrdný

5. byť úprimný a veľkorysý

6. vydržať prenasledovanie dôstojne

7. ukážte poslušnosti svojim nadriadeným.

 

I. Profesia môže byť dočasná: jeden alebo desať rokov.

II. Trvalé povolanie platí po zvyšok svojho života.

III. Profesia - dočasná alebo trvalá prísaha môže vo výnimočných prípadoch prepustiť rektora hlavného poriadku.

IV. Dočasné alebo trvalé povolania nemôžu obsahovať manželstvo. Tento zákaz prestáva platiť po skončení dočasného povolania.

V. klerici - študenti Kláštorný teológia semináre udržať svoju profesiu cez obdobie 10 rokov a juniorate klerykatu.

VI. kňazi - študenti teológie po ukončení štúdia môžu vykonávať trvalé povolanie a pripraviť sa na prijatie kňazskej ordinácie alebo sa stanú náboženským bratom. Avšak, ak v primeranej lehote nepredlžuje povolania a túžbu zostať v poradí automaticky prejde do laického stavu a nie sú viazaní žiadnou sľuby a odhodlanie k objednávke. Poriadok potom nenesie zodpovednosť za ďalší osud odchodu z rádu.

VII. ustanovenia bodu VI sa vzťahujú aj na iných náboženských bratov, ktorí vykonávali dočasné povolanie.

VIII. Po zložení prísahy všetkých vyznávaných a profesorov je zakázané vstúpiť do manželstva.

KAPITOLA I

PREDBEŽNÉ INFORMÁCIE

§ 1. Panovnícky poriadok svätého. John ďalej johaniti canonically bol privedený k životu vyhláškou cirkevnej autority ako cirkevný organizačného subjektu s právnou subjektivitou.

§ 2. Rád rytierov má svoju vlastnú ústavu a právne náboženských - normy vnútorný život, má svoj znak v charaktere

KAPITOLA II

ŠTRUKTÚRA JOANNITE ORDER

§ 19. Rozkaz Joannites je rozdelený na provincie a rektorov.

a) Provincia je oblasť činnosti rádu, ktorej oblasť sa nemusí zhodovať s administratívnymi hranicami štátov alebo regiónov v rámci krajiny a jej limity sú definované vyhláškou Všeobecnej provincie.

b) provinciálny nadriadený je zvyčajne provinciálny, určený na určité obdobie na základe dekrétu generálneho provincie.

c) Rektorát je oblasť v provincii, ktorej hranice určuje provincia

d) nadriadený rektor je rektor vymenovaný provinciálom na určité obdobie.

e) V rektorskej kancelárii môžu pôsobiť náboženské domy (kláštory)

f) Vedúci rehoľného domu (kláštor) je opatrovník / referent rektora rektorátu.

g) opatrovník organizuje rehoľný život v dome / kláštore a stará sa o dodržiavanie pravidla, ústavy a riadneho a dôstojného fungovania domu / kláštora, ustanovuje modlitebný život a stará sa o náboženskú formáciu obyvateľov.

h) Náboženské domy / kláštory nesmú za žiadnych okolností byť spoločne vzdelávacie.

i) Tretia modlitba Rádu sv. Joana z Rádu spájajúca Dámy a rytieri

KAPITOLA III

CIELE ČINNOSTI

§ 20. Objednávka Joannites si stanovila tieto ciele:

1. Modlitba a praca

2. charita - pomoc pri starostlivosti o všetkých, ktorí to potrebujú

3. poskytovanie pomoci starším, chorým, nezamestnaným, bezdomovcom, nezamestnaným a ich rodinám.

4. pomôcť dostať sa zo závislostí.

5. pomáhať pri odchode z detských domovov, nápravných zariadení a iných vzdelávacích centier.

6. pomôcť opustiť väzenské inštitúcie v ich opätovnej adaptácii na život v spoločnosti

spoluprácu v tejto oblasti s psychológmi, probačnými úradníkmi a súdmi

7. pomoc emigrantom a utečencom zo sociálnych a náboženských dôvodov

§ 21. REALIZÁCIA JOANNITOVÉHO PRÍKAZU

1. Zhromažďovanie finančných prostriedkov na aktivity a dosiahnutie cieľov organizovaním odskočovania a prijímaním darov

2. prevádzkovanie podnikania pre potreby činností Objednávky

3. spolupráca s vládnymi, sociálnymi, náboženskými, miestnymi vládnymi, rezortnými, zahraničnými a fyzickými osobami

4. organizácia nemocníc a iných zdravotníckych zariadení, hospicov, opatrovateľských domov

5. organizovať a prevádzkovať centrá pre prisťahovalcov a utečencov s cieľom naplniť ich neodcudziteľné právo na osobnú a náboženskú slobodu

6. organizácia vzdelávania na rôznych úrovniach

7. výcvik duchovných náboženského seminára smerom k misijnej, filozoficko-teologickej a určenej kláštornými cieľmi

8. vedenie terapeutických centier pre závislých

9. spolupráca so štátnymi inštitúciami pri poskytovaní rôznej pomoci

10. poradenská a právna pomoc: väzenská a post-penitenciária

11. vedenie vedeckých a odborných kurzov

12. lekársku a psychologickú pomoc

13. povzbudzovanie a podpora práce dobrovoľníkov

14. misijná činnosť po celom svete.

KAPITOLA IV

ČLENOVIA JOANNITE ORDER

§ 22. Členovia rádu Joannites sú:

a) duchovenstvo - kňazi, náboženskí bratovia a mníšky, kňazi seminára a povolania po tom, ako prijali náboženskú prísahu

b) laikovia, dámy, bakalármi tretieho rádu, dobrovoľníci, dobrodinci, ktorí doručili poriadok a podporovali členov radu. 

c) laici uvedení v položke "b" môžu tiež vyznávať rehoľné povolanie, aby sa pripojili k Rade bližšie a aby plnili svoju misiu v plnej miere.

§ 23. Práva a povinnosti náboženských duchovných a laikov

a) účasť na živote rádu Joannites

b) právo na duchovenstvo (habitu)

c) pasívne a aktívne volebné právo v poriadku

d) vykonávať práva stanovené v pravidle, ústave a štátnom práve krajiny, v ktorej pôsobí Ordinát Joannites

e) podporovať rozkaz Joannites v jeho misii zhromažďovaním a prevodom materiálnych prostriedkov pre potreby rádu Joannites

f) účasť na modlitebných zhromaždeniach rádu Joannites

g) dodržiavať ustanovenia cirkevného / náboženského a štátneho práva.

§ 24. Členom poriadku Joannites prestáva byť:

a) stratiť vieru

b) je nespravodlivý

c) vedie k zhoršeniu životného štýlu

d) dobrovoľne oznámiť opustenie Objednávky a oslobodenie od náboženských svadieb

KAPITOLA V

JOANNITE ORDER AUTHORITIES

§ 25. Najvyššie autority rádu Joannites podľa ich kompetencie sú:

a) Všeobecná kapitola nazývaná každých šesť rokov

b) Pokrajinský generálny tajomník zvolený na šesťročné funkčné obdobie

c) Krajinskí provinciáni menovaní krajinským generálom na určité obdobie

d) Superior - to je zástupca generálnej provincie

e) riaditeľ náboženských sekulárnych inštitúcií (obchodný riaditeľ).

f) Pokrajinskú kuriu ako správny orgán 

§ 26. Kompetencie náboženských autoríAd a) Generálna kapitola je najvyšší legislatívny a odvolací orgán. Zaoberá sa všetkými záležitosťai poriadku a usmerňuje účty orgánov rádu od vykonávanej autority. Zrušuje alebo schvaľuje sporné prípady, ktoré vedie náboženský súd a generálny prokurátor

Ad b) Všeobecný provinciál rádu Joannites môže byť len kňazom, ktorý je vysvätený kňazom alebo biskupským zasvätením. Pokrajinský generál riadi každodenné aktivity poriadku a predstavuje Rádu Joannitov vonku. Vyzýva a odvoláva, podpíše vyhlásenia o vymenovaní za všetky úrady a pozície v poriadku. Riadia celý poriadok pomocou dekrétov, ktorých platnosť môže zrušiť iba generálna kapitula. Zvyčajne je provinciálom poľskej provincie. Poskytuje prostredníctvom zákonných dekrétov oprávnenie členom vyhlášky na vykonávanie záväzkov dôležitých pre objednávku. Určuje tajomníka, aby riadil kanceláriu generálneho prokurátora. Vyjadruje prijatie alebo námietku vo veciach majetkových, obchodných, finančných transakcií vykonaných prostredníctvom príkazu.

Ad c) Pokrajinskí provinciáni zastupujú pokrajinského generála a poriadok Joannites v oblasti ich provincie. Majú všetku moc v provincii. Menujú a pripomínajú kňazských a laických zamestnancov Rádu písomne. Vymenúvajú a riešia písomne ​​náboženské domy a iné náboženské inštitúcie. Po porade s hospodárskym riaditeľom začínajú a dohliadajú na hospodársku činnosť v provincii. Organizujú verejné zbierky a prijímajú dary na zabezpečenie fungovania provincie a poriadku. Starajú sa o 10% zhromaždených v provincii

Finančné prostriedky boli vyplatené pokrajinskej kurie.

Ad d) Vyšší je čestná funkcia náboženskej alebo laickej osoby menovanej provinčným generálom rádu Joannites, ktorý zastupuje pokrajinského generála a poriadok v náboženských kongregáciách a slávnosti svetského charakteru. Pri tejto príležitosti má Superior nárok na náboženské odevy, ktoré sú primerané okolnostiam.

Ad e) riaditeľ náboženských sekulárnych inštitúcií (ekonomický riaditeľ).

- môže to byť duchovný alebo sekulárny človek spojený s nariadením Joannites, menovaný generálnym provinciálom a vymenovaný na určitú dobu vyhláškou o tomto úrade. Hospodársky riaditeľ dohliada na ekonomickú činnosť radu Joannites a menuje ekonomické podniky. Dbá na to, aby desatina príjmov spoločností, hospodárskych inštitútov a ďalších subjektov bola prevedená na potreby nariadenia. Každé ekonomické a finančné rozhodnutie musí prideliť provinčné generál.

Ad f) Krajinská kúra Pokynu Joannites je administratívna kancelária pôsobiaca na generálnom provincii. Osobné zloženie menované provinčným generálom pozostáva z kancléra, Economeho a radcu. Curia pomáha krajinskému generálovi v administratívnej sfére rádu Joannites. Kúria je oprávnená podávať vyhlásenia o vôli v mene celého poriadku Joannites, je potrebné, aby vyhlásenie bolo podpísané aspoň dvoma (2) členmi kurie.

KAPITOLA VI

EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI JOANNITE ZAKON

§ 27. FONDY A FINANČNÉ RIADENIE

1. Fondy Rád rytierov z dobrovoľných príspevkov, odkazy a sponzoringu ,, odskočí, dary a granty, obchodné a iné krátkodobé výnosy.

2. Finančné prostriedky a aktíva Rád rytierov sú spravované provinčnou kuriou

3. finančné a ekonomické aktivity podliehajú vyrovnaniu a prijatiu generálnemu pokrajincovi.

4. Majetok rádu rytierov sú nehnuteľnosti, hnuteľné veci a prostriedky z príspevkov, odskočí, obete, dary, odkazy, dedičstvo, príjmy z tuzemských i zahraničných zdrojov na realizáciu konkrétnych projektov, ako aj zisky z podnikateľskej činnosti a v súlade s ostatnými platnými predpismi. 

KAPITOLA VII

OBJEDNÁVANÝ SÚD

§ 28. Náboženský súd, vnútorné spory

1. Súd je menovaný na trojročné funkčné obdobie generálnym pokrajníkom.

2. Skladá sa z predsedu náboženského súdu sudcu, prokurátora a tajomník rehoľníkov - Religious záznamu úradníka

3. Obranca môže byť právnik alebo iná osoba mimo poradia uváženia strán sporu

4. Súd rozhoduje iba o sporoch, ktoré vznikli v rámci vyhlášky a oznamuje rozhodnutie.

5. Rozhodnutie sa musí odvolať proti generálnemu pokrajincovi, ktorý ho môže zrušiť, rozhodnúť inak a vo zvlášť komplikovanom prípade môže odvolanie smerovať účastníci sporu alebo generálny provinciál do generálnej kapituly.

6. Až do konečného vyriešenia sporu rozhodnutím valného kapitolou je záväzný Provincial General.

7. rozsudky, rozsudky, rozhodnutia a nariadenia o Súdny náboženského neobjaví písomne ​​sekretára - Pisár poskytnutie kópie provinčné kúrii, Zemskej generálny a zainteresovanými stranami.

8. Stretnutia náboženského súdu sú tajomstvom osôb mimo radu.

KAPITOLA VIII

rozpustenie

§ 29. KASATA ZAKONU JOANNITÓW

1. Žiadna cirkevná alebo sekulárna autorita nemá právo rozpustiť nariadenie ako inštitúciu Božiu bez výnimočného dôvodu.

2. Objednávka môže byť zrušená, ak vyčerpal možnosti jeho fungovania a poslania.

3. Rozkaz sa môže zrušiť v prípade: hrubého nedodržania zákonov štátu, na ktorého území pôsobí, a práv obsiahnutých v ústave a náboženskom pravidle, zrada princípov viery.

4. V dôsledku nedostatku povolaní a úmrtí posledného člena rádu, v takom prípade je kassata vykonaná biskupom tohto miesta.