SUWERENNY ZAKON ŚW. JANA JEROZOLIMSKIEGO 

JOANNICI


nasz charyzmat: MODLIĆ SIĘ ZA ŻYWYCH I UMARŁYCH
symbol 1png


wzorek 1jpg

ks LK w ornaciejpg
PROWINCJAŁ GENERALNY ZAKONU:
o. dr Leonard L.Z. KOKOSA

WICEPROWINCJAŁ
O. Bogdan Andrzej Lisek

Kanclerz
o. Henryk Jerzy Gniadek

REGON: 142309500; NIP: 5222946559


          Zakon św. Jana (Joannici) jako klerycki instytut życia konsekrowanego został reaktywowany w 1986 roku we Włoszech przez katolickiego joannitę o. Bruno Bersan’a w Bardolino koło Verony. Ojciec Bruno, hrabia, utytułowany Kawaler Zakonu Maltańskiego, nie mógł pogodzić się z „zakonnikami” Kawalerami Maltańskimi, którzy całkowicie odeszli od wiary i zakonnego charyzmatu stawiając na mamonę i zewnętrzny blichtr, zapominając o średniowiecznym nakazie walki o dusze pogan i ich zbawienie. Charyzmat ojca Bersana rozprzestrzeniał się po całej Italii, ale nie uzyskał akceptacji papieża. Dopiero w latach 90-tych ub. wieku, we Francji zaczęły powstawać Wspólnoty Jerozolimskie, które uzyskiwały akceptację biskupów diecezjalnych.

          W Polsce pierwsza Wspólnota Jerozolimska (joannicka), w jurysdykcji o. generała Bruno Bersana powstała w 1996 roku we Wrocławiu. Skupiała 7 braci pod przewodnictwem o. Mateusza Leonarda Kokosy. W wyniku zajadłych ataków ze strony sufragana wrocławskiego Edwarda Janiaka Wspólnota opuściła Wrocław. Przetrwała jednak wiara i charyzmat w sercach i umysłach braci i po kilku latach odrodziła się w Warszawie jako Suwerenny Zakon Św. Jana Jerozolimskiego uzyskując dzięki życzliwości Władz PNKK w RP rejestrację prawną, dzięki której legalnie z Bożym błogosławieństwem funkcjonuje do dziś.

          Aktualnie Zakon pod przewodnictwem prowincjała o. Leonarda Kokosy posiada dwie prężne Prowincje: Polską, obejmującą także Europę i Azjatycką, obejmującą Azję. Od 2004 roku Zakon jest członkiem Aliansu Wspólnot Jerozolimskich - niemaltańskich. Centrala Aliansu znajduje się w mieście Taichung w Tajwanie i koordynuje działalnością 11-tu joannickich suwerennych (autonomicznych) wspólnot zakonnych. Wspólnoty posiadają w swoich szeregach 707 członków – zakonników: braci i sióstr, wiernych charyzmatowi Rycerzy Joannitów. W Polsce Zakon skupia 18-tu braci Polaków, Ukraińców, Rosjan, Kirgizów i Uzbeków.

          Zakon w Polsce prowadzi w ramach Instytutu Filozoficzno – Teologicznego Międzynarodowe Misyjne Wyższe Seminarium Duchowne, które kształci misjonarzy zakonnych i świeckich.

Aby zostać joannitą należy wnieść podanie z życiorysem, złożyć drogą mailową w sekretariacie i oczekiwać na zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. Po akceptacji może nastąpić okres formacyjny.

Joannici składają na ręce Przełożonego następującą przysięgę:

1.   Żyć w Prawdzie

2.   Dawać dowody pokory

3.   Miłować sprawiedliwość

4.   Być miłosiernym

5.   Być szczerym i wielkodusznym

6.   Znosić z godnością prześladowania

7.   Okazywać posłuszeństwo swoim przełożonym

 katedra w Marii Magdalenyjpg
JĘZYK ANGIELSKI:  

Order of Saint. John (Joannici) as a clerical institute of consecrated life was reactivated in 1986 in Italy by the Catholic john of Father Bruno Bersan in Bardolino near Verona. Bruno's father, Count, titled Knight of the Order of Malta, could not come to terms with the "monks" of the Knights of Malta, who completely departed from the faith and religious charism on the mammon and outer tinsel, forgetting the medieval order to fight for the souls of pagans and their salvation. The charism of Father Bersan spread throughout Italy, but he did not receive the Pope's acceptance. It was not until the 1990s that the Jerusalem Communities began to emerge in France, which were approved by diocesan bishops.

In Poland, the first Jerozolimska Community (joannicka) was established in 1996 in Wrocław. She gathered 7 brothers under the leadership of Fr. Mateusz Leonard Kokosa. As a result of fierce attacks by the suffragan of Wrocław Edward Janiak, the Community ceased to exist. However, faith and charisma survived in the hearts and minds of the brothers and after a few years it was reborn in Warsaw as the Sovereign Holy Order. John of Jerusalem, thanks to the kindness of the PNKK Authorities in Poland, the legal registration thanks to which he legally functions with God's blessing to this day.

Currently, the Order headed by the Provincial Fr Leonard Kosowski has two thriving Provinces: Poland, including Europe and Asia, covering South-East Asia. Since 2004, the Order has been a member of the Alliance of Jerusalem - the Near-Fatian Communities. The Alliance headquarters is located in the city of Taichung in Taiwan and coordinates the activities of 11 Joannic sovereign (autonomous) religious communities. Communities have 707 members in their ranks - religious: brothers and sisters who are faithful to the charism of the Knights of the Knights. In Poland, the Order gathers 16 brothers of Poles, Ukrainians, Russians, Kyrgyz and Uzbeks.

The Order in Poland runs as part of the Institute of Philosophy and Theology International Missionary Seminary, which educates religious and lay missionaries.

Joannici place the following oath on the hands of the Superior:

1. Live in the truth

2. Give evidence of humility

3. Love justice

4. Be merciful

5. Be honest and generous

6. Endure with the dignity of persecution

7. Show obedience to your superiors

jan chrzciciel 2010jpg

JĘZYK ROSYJSKI

Орден Святого. Иоанн (Joannici) в качестве клерикального института посвященной жизни был реактивирован в 1986 году в Италии католическим Джоном Отца Бруно Берсана в Бардолино под Вероной. Отец Бруно, граф, utytuowany Рыцарь Мальтийского ордена, он не мог мириться с «религиозными» Рыцарями Мальты, которые полностью отошли от веры и религиозной харизмы, надевая мамоне и внешнюю мишуру, забывая о судебной запрут средневековую битву за душу язычников и их спасения. Харизма отца Берсана распространилась по всей Италии, но он не получил признания Папы Римского. Только в 1990-х годах Иерусалимские общины начали появляться во Франции, которые были одобрены епархиальными епископами.

В Польше первая еврейская община (joannicka) была основана в 1996 году во Вроцлаве. Она собрала 7 братьев под руководством отца Матешеса Леонарда Кокоса. В результате ожесточенных атак со стороны викарного Вроцлава Эдуард Janiak сообщества прекратили свое существование, однако, выжил веру и харизму в сердцах и умах братий, и через несколько лет возродиться в Варшаве Суверенного ордена Св Иоанна Иерусалима, благодаря доброте властей ПНКК в Польше, юридической регистрации, благодаря которой он юридически действует с Божьим благословением по сей день.

В настоящее время Орден во главе с провинциальным отцом Леонардом Косовски имеет две процветающие провинции: Польша, включая Европу и Азию, охватывающие Юго-Восточную Азию. С 2004 года Орден является членом альянса Иерусалима - общин Ближнего Запада. Штаб-квартира Альянса находится в городе Тайчжун на Тайване и координирует деятельность 11 суверенных (автономных) религиозных общин Джоанни. В общинах насчитывается 707 членов - религиозных: братья и сестры, которые верны харизму рыцарей рыцарей. В Польше Орден собирает 16 братьев поляков, украинцев, русских, кыргызов и узбеков.

Орден в Польше проходит в рамках Международной миссионерской семинарии Института философии и теологии, которая воспитывает религиозных и мирян-миссионеров.

Джоанници приложит следующую присягу на руки настоятеля:

1. Жить в истине

2. Дать свидетельство смирения

3. Любовь к правосудию

4. Будьте милосердны

5. Будьте честны и щедры

6. Выдержать достоинство преследования

7. Покажите послушание начальству
wzorek 1jpg

Regon Zakonu:   142309500
NIP:   5222946559

Kontakt: e-mail: joannici@joannici.eu
sekretariat Warszawa - Polska
                      Taichung - Tajwan
Br. Marek Malik Sherip, Warszawa

rycerz joannicki 1jpg