MOCE SZATANA NIEUSTANNIE ATAKUJĄ NASZ ZAKON. JEDNAK NIE PODDAJEMY SIĘ!

PO NAPAŚCI DIABELSKIEJ PRZEZ DZIENNIKARZY "WPROST", PRÓBIE ODSĄDZENIA NAS OD CZCI I WIARY, PLUGAWYCH PEŁNYCH KŁAMSTW I INWEKTYWÓW W YOU TUBE I GAZETKACH SZATAŃSKICH, ŻE ZAKON JEST FAŁSZYWY, ŻE KAPŁANI SĄ FAŁSZYWI itp. DO ZAKONU ZGŁOSILI SIĘ KOLEJNI POLACY ORAZ KIRGIZI I UZBECY, KTÓRZY CHCĄ SŁUŻYĆ PANU BOGU I POLSCE. WITAMY I DZIĘKUJEMY ZA ODWAGĘ.

        FB mj mody przyjaciel Chyngyz Kirgiz w ludowym strojujpg               Uzbek Shohruhjpg
           Malik z Kirgistanu w ludowym stroju kirgiskim                                      Shohruh z Uzbekistanu, nowy student
                          www Kirgizi 1aajpg                                            www Kirgizi 3jpg

                                              nowi studenci z Kirgistanu porządkują posesję wokół domu w Warszawie


www Kirgizi przy porzdkach wok domujpgTU SIĘ MODLIMY - NASZA ZAKONNA KAPLICA p.w. ŚW. JANA i ŚW. GORAZDA

kaplica w domu zakonnymjpg


srebrny-krzyz-jerozolimski-w-bialym-tle-400-23835614jpg

ZAKON ŚWIĘTEGO JANA APOSTOŁA I EWANGELISTY

J O A N N I C I

Ordinis Sancti Johannis (OSJ)

REGON: 142309500; NIP: 5222946559

konto SANTANDER; 03109000880000000143079911

SKŁADAMY SERDECZNE "BÓG ZAPŁAĆ" TYM, KTÓRZY WSPIERAJĄ ZAKON POPRZEZ ZŁOŻENIE OFIARY 

srebrny-krzyz-jerozolimski-w-bialym-tle-400-23835614jpg

o Leonard w habiciepng

PROWINCJAŁ GENERALNY ZAKONU
o. dr Leonard L.Z. Kokosa


WICEPROWINCJAŁ
O. dr Bogdan Andrzej Lisek

e-mail: wiceprowincjal@joannici.eu; andrzejlisek@joannici.eu

Kanclerz
o. mgr Jerzy Henryk Gniadek


Przeor Rektoratu Warszawskiego

O. mgr Andrzej Staniszewski

e-mail: o.staniszewski.ofi@joannici.eu


Przełożony - kustosz III Zakonu św. Jana Zakon Świeckich Kawalerów - Joannitów:
- o dr Alojzy Jan Materek; e-mail: jan.materek.ofi@joannici.eu

Przełożona Generalna - kustoszka III Zakonu św. Jana Sióstr - Dam Joannitek
S. Eleonora Dymek, Polka - e-mail. eleonora.dymek@joannici.eu


Superintendentka  Diakonii Wietnamskiej Pań Joannitek - S. Anna Nguyen Thi Thinh

e-mail: anna.nguyen@joannici.eu

Nguyen thi thinhjpg

wzorek 1jpg

nasz charyzmat: MODLIĆ SIĘ ZA ŻYWYCH I UMARŁYCH

Z WIELKĄ POKORĄ PROSIMY O OFIARY I MATERIALNE WSPARCIE ZAKONU. ZAKON NASZ NIE PROWADZI ŻADNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, NIE MA WIĘC ŻADNYCH DOCHODÓW. KAŻDA, NAWET NAJDROBNIEJSZA OFIARA STANOWI DLA NAS DAR BOŻY, ZA KTÓRY MOŻEMY KUPIĆ ŻYWNOŚĆ I UTRZYMYWAĆ KLASZTOREK, STUDENTÓW TEOLOGII I CZASEM WESPRZEĆ JESZCZE BARDZIEJ UBOGICH, KTÓRZY PUKAJĄ DO DRZWI I PROSZĄ O CHLEB. MUSIMY RÓWNIEŻ UTRZYMAĆ ALUMNÓW Z DALEKIEJ AZJI, KTÓRZY W ZAKONIE ZNALEŹLI SCHRONIENIE. OFIARY MOŻNA SKŁADAĆ NA NIŻEJ PODANE KONTO. W INTENCJI OFIARODAWCÓW BĘDZIEMY SIĘ ŻARLIWIE MODLIĆ.

krajowe: 03 1090 0088 0000 0001 4307 9911

zza granicy: PL 03 1090 0088 0000 0001 4307 9911O  ZAKONIE ...

        

Zakon św. Jana (Joannici) jako klerycki instytut życia konsekrowanego został reaktywowany w 1986 roku we Włoszech przez katolickiego joannitę o. Bruno Bersan’a w Bardolino koło Verony. Ojciec Bruno, hrabia, utytułowany Kawaler Zakonu Maltańskiego, nie mógł pogodzić się z „zakonnikami” Kawalerami Maltańskimi, którzy całkowicie odeszli od wiary i zakonnego charyzmatu stawiając na mamonę i zewnętrzny blichtr, zapominając o średniowiecznym nakazie walki o dusze pogan i ich zbawienie. Charyzmat ojca Bersana rozprzestrzeniał się po całej Italii, ale nie uzyskał akceptacji papieża. Dopiero w latach 90-tych ub. wieku, we Francji zaczęły powstawać Joannickie Wspólnoty Jerozolimskie, które uzyskiwały akceptację biskupów diecezjalnych.
 

Aktualnie Zakon pod przewodnictwem prowincjała o. Leonarda Kokosy posiada dwie prężne Prowincje: Polską, obejmującą także Europę i Azjatycką, obejmującą Azję. Od 2004 roku Zakon jest członkiem Aliansu Wspólnot Jerozolimskich - niemaltańskich. Centrala Aliansu znajduje się w mieście Taichung w Tajwanie i koordynuje działalnością 11-tu joannickich suwerennych (autonomicznych) wspólnot zakonnych. Wspólnoty posiadają w swoich szeregach 707 członków – zakonników: braci i sióstr, wiernych charyzmatowi Rycerzy Joannitów. W Polsce, w Warszawie Zakon skupia 37 braci Polaków, Ukraińców, Rosjan, Kirgizów i Uzbeków.

Zakon w Polsce prowadzi Instytut Filozoficzno – Teologiczny Międzynarodowe Misyjne Wyższe Seminarium Duchowne, które kształci misjonarzy zakonnych i świeckich.
Patronem polskiej wspólnoty jest Święty Jan Apostoł i Ewangelista. 


Zakon jest  s u w e r e n n y , niezależny od Rzymu, Krymu, Konstantynopola, czy innych stolic i cesarstw. Kościelną i kanoniczną pieczę nad Zakonem sprawuje Patriarchat  Słowacji - Arcybiskup Nitry dr Augustin Bačinský.


Aby zostać wolnym i katolickim joannitą należy wnieść podanie z prośbą o przyjęcie z załączonym życiorysem, złożyć drogą mailową w sekretariacie i oczekiwać na zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. Przyjmujemy wszystkich wierzących w Boga w Trójcy Jedynego; mężczyzn i niewiasty bez względu na narodowość i pochodzenie społeczne, osoby dorosłe mogące samodzielnie decydować o swoim powołaniu. 

Po akceptacji może nastąpić okres formacyjny.

Bracia zakonni - kawalerowie Św. Jana po zakończeniu junioratu i nowicjatu mogą zawrzeć związek małżeński. Kandydatów do zakonnego kapłaństwa obowiązuje celibat.

Joannici składają na ręce Przełożonego następującą przysięgę: 

1.   Żyć w Prawdzie

2.   Dawać dowody pokory

3.   Miłować sprawiedliwość

4.   Być miłosiernym

5.   Być szczerym i wielkodusznym

6.   Znosić z godnością prześladowania

7.   Okazywać posłuszeństwo swoim przełożo

krzy jer czerwony do edycjipng

SLOVENSKÝ JAZYK - JĘZYK SŁOWACKI -

Rad sv. Ján (Joannici) ako duchovný inštitút zasväteného života bol v roku 1986 v Taliansku obnovený katolíckym Johnom Brunom Bersanom v Bardoline neďaleko Verony. Brunov otec, gróf, s názvom rytier rádu Malty, sa nemohol vyrovnať s „mníchmi“ maltských rytierov, ktorí sa úplne odklonili od viery a náboženskej charizmy na mamone a vonkajšej pozlátke a zabudli na stredoveký poriadok bojovať za duše pohanov a ich spásu. Charizma Otca Bersana sa rozšírila po celom Taliansku, ale pápežovo prijatie neprijal. Až v deväťdesiatych rokoch minulého storočia sa vo Francúzsku začalo zakladať Jeruzalemské Joanninské spoločenstvo, ktoré schválili diecézni biskupi. V súčasnosti má Rád vedený provinčným Fr Leonardom Kokosom dve prosperujúce provincie: Poľsko, vrátane Európy a Ázie, vrátane Ázie. Od roku 2004 je Rád členom Aliancie Albánskych spoločenstiev založených na Jeruzaleme. Ústredie Aliancie sa nachádza v meste Taichung na Tchaj-wane a koordinuje aktivity 11 vládnych náboženských komunít. Spoločenstvá majú 707 členov - rehoľníkov: bratov a sestry, ktorí sú verní charizme rytierov rytierov. V Poľsku, vo Varšave, Rád zhromažďuje 37 bratov Poliakov, Ukrajincov, Rusov, Kyrgyzcov a Uzbekov. Poriadok v Poľsku vedie Medzinárodný misijný seminár, ktorý vychováva náboženských a laických misionárov a je patrónom poľského spoločenstva Svätého Jána apoštola a evanjelistu. Rád je nezávislý štát nezávislý od Ríma, Krymu, Konštantínopolu alebo iných hlavných miest a ríš. Cirkevnú a kánonickú úschovu rádu vykonáva slovenský patriarchát - nitriansky arcibiskup Dr. Augustin BACINSKI.

Ak chcete byť slobodný a katolícky joannita, musíte podať žiadosť s životopisom, predložiť e-mail na sekretariát a čakať na pozvanie na pohovor. Prijímame všetkých veriacich v Trojjediného Boha; muži a ženy bez ohľadu na národnosť a sociálne zázemie, dospelí, ktorí sa môžu nezávisle rozhodnúť o svojom povolaní. Po prijatí môže dôjsť k vytvoreniu obdobia. Joannici položil nasledujúcu prísahu do rúk predstaveného: 

1. Ži v pravde

2. Dajte svedectvo pokory

3. Láska spravodlivosti

4. Buďte milosrdní

5. Buďte čestní a veľkorysí

6. Vydržať s dôstojnosťou prenasledovania

7. Zobraziť poslušnosť svojmu nadriadenému

krzy jer czerwony do edycjipng

JĘZYK ANGIELSKI - ENGLISH

Order of Saint. John (Joannici) as a clerical institute of consecrated life was reactivated in 1986 in Italy by the Catholic john of Fr Bruno Bersan in Bardolino near Verona. Bruno's father, Count, titled Knight of the Order of Malta, could not come to terms with the "monks" of the Maltese Knights who completely deviated from the faith and religious charism on the mammon and outer tinsel, forgetting the medieval order to fight for the souls of pagans and their salvation. The charism of Father Bersan spread throughout Italy, but he did not receive the Pope's acceptance. It was not until the nineties of the last century that the Jerusalem Joannine Communities began to be established in France, which were approved by the diocesan bishops. 

Currently, the Order headed by the Provincial Fr Leonard Kokos has two thriving Provinces: Poland, including Europe and Asia, including Asia. Since 2004, the Order has been a member of the Alliance of the Jerusalem-based Albanian Communities. The Alliance headquarters is located in the city of Taichung in Taiwan and coordinates the activities of 11 Joannic sovereign (autonomous) religious communities. Communities have 707 members in their ranks - religious: brothers and sisters who are faithful to the charism of the Knights of the Knights. In Poland, in Warsaw, the Order gathers 37 brothers of Poles, Ukrainians, Russians, Kyrgyz and Uzbeks.

The Order in Poland runs the Institute of Philosophy and Theology International Missionary Seminary, which educates religious and lay missionaries.

The patron of the Polish community is Saint John the Apostle and the Evangelist. 

The Order is an independent state, independent of Rome, Crimea, Constantinople, or other capitals and empires. The Patriarchate of Slovakia - Archbishop of Nitra, Dr. Augustin Bačinský, holds the Church and canonical custody of the Order. 

To become a free and Catholic joannita, you should submit an application with a resume, submit an e-mail in the secretariat and wait for an invitation to an interview. We accept all believers in the Triune God; men and women regardless of nationality and social background, adults who can independently decide about their vocation.

After acceptance, a formation period may take place. Joannici place the following oath on the hands of the Superior:

1. Live in the truth

2. Give evidence of humility

3. Love justice

4. Be merciful

5. Be honest and generous

6. Endure with the dignity of persecution

7. Show obedience to your superior

krzy jer czerwony do edycjipng
RUSSIAN - РУССКИЙ

Орден Святого. Иоанн (Joannici) в качестве клерикального института посвященной жизни был реактивирован в 1986 году в Италии католическим Джоном Отца Бруно Берсана в Бардолино под Вероной. Отец Бруно, граф, utytuowany Рыцарь Мальтийского ордена, он не мог мириться с «религиозными» Рыцарями Мальты, которые полностью отошли от веры и религиозной харизмы, надевая мамоне и внешнюю мишуру, забывая о судебной запрут средневековую битву за душу язычников и их спасения. Харизма отца Берсана распространилась по всей Италии, но он не получил признания Папы Римского. Только в 1990-х годах Иерусалимские общины начали появляться во Франции, которые были одобрены епархиальными епископами.

В Польше первая еврейская община (joannicka) была основана в 1996 году во Вроцлаве. Она собрала 7 братьев под руководством отца Матешеса Леонарда Kokocca. В результате ожесточенных атак со стороны викарного Вроцлава Эдуард Janiak сообщества прекратили свое существование, однако, выжил веру и харизму в сердцах и умах братий, и через несколько лет возродиться в Варшаве Суверенного ордена Св Иоанна Иерусалима, благодаря доброте властей ПНКК в Польше, юридической регистрации, благодаря которой он юридически действует с Божьим благословением по сей день.

В настоящее время Орден во главе с провинциальным отцом Леонардом Косовски имеет две процветающие провинции: Польша, включая Европу и Азию, охватывающие Юго-Восточную Азию. С 2004 года Орден является членом альянса Иерусалима - общин Ближнего Запада. Штаб-квартира Альянса находится в городе Тайчжун на Тайване и координирует деятельность 11 суверенных (автономных) религиозных общин Джоанни. В общинах насчитывается 707 членов - религиозных: братья и сестры, которые верны харизму рыцарей рыцарей. В Польше Орден собирает 16 братьев поляков, украинцев, русских, кыргызов и узбеков.

Орден в Польше проходит в рамках Международной миссионерской семинарии Института философии и теологии, которая воспитывает религиозных и мирян-миссионеров.

Джоанници приложит следующую присягу на руки настоятеля:

1. Жить в истине

2. Дать свидетельство смирения

3. Любовь к правосудию

4. Будьте милосердны

5. Будьте честны и щедры

6. Выдержать достоинство преследования

7. Покажите послушание начальству

krzy jer czerwony do edycjipng

NGÔN NGỮ VIỆT NAM -JĘZYK WIETNAMSKI


Huân chương Thánh. John (Joannici) với tư cách là một giáo sĩ của đời sống thánh hiến đã được tái hoạt động vào năm 1986 tại Ý bởi giáo sĩ Công giáo của cha Bruno Bersan ở Bardolino gần Verona. Cha của Bá tước, Bá tước, được phong là Hiệp sĩ của Dòng Malta, không thể đi đến thỏa thuận với "các nhà sư" của Hiệp sĩ Malta, những người hoàn toàn đi chệch khỏi đức tin và đặc sủng tôn giáo trên voi ma mút và tin bên ngoài, quên đi trật tự thời trung cổ để chiến đấu cho linh hồn của những kẻ ngoại đạo và sự cứu rỗi của họ. Sự lôi cuốn của Cha Bersan lan rộng khắp nước Ý, nhưng ông không nhận được sự chấp nhận của Giáo hoàng. Mãi đến những năm 1990 của thế kỷ trước, Cộng đồng Joannine Jerusalem mới bắt đầu được thành lập tại Pháp, được các giám mục giáo phận chấp thuận. 

Hiện tại, Dòng được lãnh đạo bởi Tỉnh Fr Leonard Kokos có hai Tỉnh thịnh vượng: Ba Lan, bao gồm Châu Âu và Châu Á, bao gồm Châu Á. Từ năm 2004, Dòng đã là thành viên của Liên minh Cộng đồng Albania có trụ sở tại Jerusalem. Trụ sở của Liên minh được đặt tại thành phố Đài Trung, Đài Loan và điều phối các hoạt động của 11 cộng đồng tôn giáo có chủ quyền (tự trị) Joannic. Cộng đồng có 707 thành viên trong hàng ngũ của họ - tôn giáo: anh chị em trung thành với đặc sủng của Hiệp sĩ Hiệp sĩ. Tại Ba Lan, tại Warsaw, Dòng tập hợp 37 anh em người Ba Lan, Ukraina, Nga, Kít-sinh và Uzbeks. 

Dòng tại Ba Lan điều hành Viện Triết học và Thần học Quốc tế Chủng viện Truyền giáo, nơi giáo dục các nhà truyền giáo tôn giáo và giáo dân.

Người bảo trợ của cộng đồng Ba Lan là Saint John the Apostle và Eveachist. 

Dòng là một quốc gia độc lập, độc lập với Rome, Crimea, Constantinople hoặc các thủ đô và đế chế khác. Tổ phụ Slovakia - Tổng giám mục Nitra, Tiến sĩ Augustin Bačinský, nắm giữ Nhà thờ và quyền giám hộ kinh điển của Dòng. 

Để trở thành một Joannita tự do và Công giáo, bạn nên nộp đơn xin việc, gửi e-mail trong ban thư ký và chờ lời mời phỏng vấn. Chúng tôi chấp nhận tất cả các tín đồ trong Thần Triune; đàn ông và phụ nữ bất kể quốc tịch và nền tảng xã hội, người lớn có thể độc lập quyết định về ơn gọi của họ.

Sau khi chấp nhận, một giai đoạn hình thành có thể diễn ra. Joannici đặt lời thề sau đây trên tay Bề trên:


1. Sống trong sự thật

2. Đưa ra bằng chứng về sự khiêm tốn

3. Yêu công lý4. Hãy nhân từ

5. Hãy trung thực và hào phóng

6. Chịu đựng với phẩm giá của cuộc đàn áp

7. Thể hiện sự vâng lời với cấp trên của bạn


krzy jer czerwony do edycjipng

中国语言 - CHIŃSKI

圣令。约翰 作为神职人员的神职人员,于1986年在意大利由维罗纳附近巴多利诺的天使约翰布鲁诺博尔桑重新启用。布鲁诺的父亲,伯爵,名为马耳他骑士团的骑士,无法与马耳他骑士团的“僧侣”达成协议,他们完全背离了对金门和外部金属丝的信仰和宗教信仰,忘记了中世纪的命令异教徒的灵魂和他们的救赎。 Bersan神父的灵魂在整个意大利蔓延,但他没有得到教皇的接受。直到上世纪九十年代,耶路撒冷的Joannine社区才开始在法国建立,并得到了教区主教的批准。   目前,由省级伦纳德科科斯领导的命令有两个繁荣的省份:波兰,包括欧洲和亚洲,包括亚洲。自2004年以来,该命令一直是耶路撒冷阿尔巴尼亚社区联盟的成员。联盟总部位于台湾台中市,协调11个Joannic主权(自治)宗教团体的活动。社区中有707名成员 - 宗教:兄弟姐妹,他们忠于骑士骑士团的魅力。在波兰,在华沙,该命令聚集了波兰人,乌克兰人,俄罗斯人,吉尔吉斯人和乌兹别克人的37位兄弟。 波兰的秩序运行了哲学和神学国际传教士学院,教育宗教和传教士。 波兰社区的赞助人是使徒圣约翰和福音传道者。 该命令是一个独立的国家,独立于罗马,克里米亚,君士坦丁堡或其他首都和帝国。斯洛伐克宗主教 - 尼特拉大主教奥古斯丁·巴金斯基博士持有教会和规范的监管。 要成为一名自由和天主教徒的joannita,您应该提交一份简历申请,在秘书处提交电子邮件并等待面试邀请。我们接受三一神的所有信徒;男女不分国籍和社会背景,成年人可以独立决定自己的职业。 接受后,可能会形成一个形成期。 Joannici在高级官员的手中发出以下誓言:

1.活在真理中
2。提供谦卑的证据
3。爱正义
4。是仁慈的。
5. 要诚实和慷慨
6。忍受迫害的尊严
7。表现出对你的上司的服从
krzy jer czerwony do edycjipng

JĘZYK HINDI - भाषा

संत का आदेश। जॉन (जोआनिसी) 1986 में इटली में वेरोना के पास बारडोलिनो में फ्रो ब्रूनो बेर्सन के कैथोलिक जॉन द्वारा एक पुश्तैनी जीवन के लिपिक संस्थान के रूप में पुन: सक्रिय किया गया था। ब्रूनो के पिता, गणना, जिसे नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ माल्टा कहा जाता है, माल्टीज़ नाइट्स के "भिक्षुओं" के संदर्भ में नहीं आ सका, जो पूरी तरह से मैमोन और बाहरी टिनसेल पर विश्वास और धार्मिक करिश्मे से भटक गए थे, मध्ययुगीन आदेश के लिए लड़ना भूल पगों की आत्मा और उनका उद्धार। फादर बर्सन का करिश्मा पूरे इटली में फैल गया, लेकिन उन्हें पोप की स्वीकृति नहीं मिली। पिछली शताब्दी के नब्बे के दशक तक यह नहीं था कि फ्रांस में येरुशलम जॅनिन कम्युनिटीज की स्थापना की जाने लगी थी, जो कि डायोकेसन बिशप द्वारा अनुमोदित थी।   वर्तमान में, प्रांतीय फ्रान लियोनार्ड कोकोज के नेतृत्व वाले आदेश में दो संपन्न प्रांत हैं: पोलैंड, जिसमें यूरोप और एशिया भी शामिल हैं, एशिया शामिल हैं। 2004 के बाद से, आदेश यरूशलेम स्थित अल्बानियाई समुदायों के गठबंधन का सदस्य रहा है। एलायंस मुख्यालय ताइवान के ताइचुंग शहर में स्थित है और 11 जोहानिक संप्रभु (स्वायत्त) धार्मिक समुदायों की गतिविधियों का समन्वय करता है। समुदायों में 707 सदस्य हैं - धार्मिक: भाई और बहनें जो शूरवीरों के शूरवीरों के करिश्मे के प्रति वफादार हैं। पोलैंड में, वारसा में, आदेश डंडे, यूक्रेनियन, रूसी, किर्गिज़ और उज्बेक्स के 37 भाइयों को इकट्ठा करता है। पोलैंड में ऑर्डर इंस्टीट्यूट ऑफ फिलॉसफी एंड थियोलॉजी इंटरनेशनल मिशनरी सेमिनरी चलाता है, जो धार्मिक और परतंत्र मिशनरी को शिक्षित करता है। पोलिश समुदाय के संरक्षक संत जॉन द अपोस्टल और इंजीलवादी हैं। ऑर्डर रोम, क्रीमिया, कांस्टेंटिनोपल या अन्य राजधानियों और साम्राज्यों से स्वतंत्र एक स्वतंत्र राज्य है। स्लोवाकिया के पितृसत्ता - नाइट्रा के आर्कबिशप, डॉ। ऑगस्टिन बैकिंस्की, ऑर्डर के चर्च और विहित हिरासत में हैं। एक स्वतंत्र और कैथोलिक जोनिता बनने के लिए, आपको एक फिर से शुरू के साथ एक आवेदन जमा करना चाहिए, सचिवालय में एक ई-मेल प्रस्तुत करना चाहिए और एक साक्षात्कार के लिए निमंत्रण की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हम त्रिगुणात्मक परमेश्वर में सभी विश्वासियों को स्वीकार करते हैं; पुरुषों और महिलाओं की राष्ट्रीयता और सामाजिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना, वयस्क जो स्वतंत्र रूप से अपने व्यवसाय के बारे में फैसला कर सकते हैं। स्वीकृति के बाद, एक गठन अवधि हो सकती है। जोनिसी ने सुपीरियर के हाथों निम्नलिखित शपथ ली:

1. सत्य में जियो 
२। विनम्रता का प्रमाण दें
३। न्याय से प्रेम करो
४। दयालु बनें
5. ईमानदार और उदार बनें
6। उत्पीड़न की गरिमा के साथ अंत करें
7। अपने श्रेष्ठ से आज्ञाकारिता दिखाए

wieczzerza paskajpg

wzorek 1jpg

Regon Zakonu:   142309500
NIP:   5222946559
DOM 1jpg
siedziba sekretariatu joannitów w Warszawie

rycerz joannicki 1jpg

Średniowieczny rycerz joannita